MARTIN BUBER UNIVERSITY - een ANDERE Universiteit
Een studie aan de MBU – de omgang van de docenten en studenten met elkaar alsook met de inhouden - wordt gekenmerkt door de ontmoeting met de ANDER!
De omgang met de ANDER die gekenmerkt wordt door respect, vertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en verbinding is basis en garantie voor een HUMANE samenleving waarin de EEN c.q. het ENE, met en dank de ANDER groeit…


Bachelor- en Masteropleidingen zullen van start gaan nadat hiervoor de accreditatie is verleend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie - NVAO Bestuur - Stichting Martin Buber University


The man who is in a real dialogue with the others,
who is in connection with him,
will have the experience that the others never will limiting his person or authority,
but
that there will be - in union with the others -
extension of every one …

(Werner Janssen)

The board of the Martin Buber University and - Academy wish you
a good New Year!

Marion and Marc Coumans, Nino Pennino, Werner JanssenFilosofie impliceert dat men uit 'liefde voor de wijsheid' vragen stelt bij de dingen of fenomenen van het leven, deze onderzoekt, ze tracht te doorgronden en ze in hun eigenlijkheid waarneemt.
"Wijs" geworden kan de mens dan - in verbondenheid met zijn inzichten - het leven nieuw of op zijn minst ANDERS aangaan en vormgeven.

Humaan-filosofie wil zich in “wijsheid”, met “liefdevolle zorg” bekommeren om het fenomeen mens!

De term “humaan” betekent – van oorsprong – zich bezig houden met of een uiteenzetting met “hum”, wat eigenlijk aarde betekent.
De humane mens zal deze aarde, of – anders gezegd – dat, wat zich om hem heen bevindt – zijn medemensen, zijn natuur, zijn cultuur … - met zijn denkvermogen, zijn karakter, zijn charisma vullen, zodat een “ademende”, een vruchtbare aarde (“humus”) ontstaat: een wereld, een maatschappij, een huis, een "home", waarin men met de ANDER samenleeft, men zich wederzijds leven, de lucht tot ademen schenkt!

Deze aarde, dit "home", dit huis, deze leefgemeenschap, deze "humus" zal de vrije zich van zijn verantwoordelijkheid bewuste mens - als ouder, als leraar, als arts, politicus, priester, bankier of architect ... - "humaan" beschermen "humaan "cultiveren", "humaan” moderniseren ... dus "humaniseren”!
Dienovereenkomstig staat deze mens vrij en machtig in het middelpunt van het filosofische vragen. Als "humane" mens zal hij zichzelf en ANDEREN altijd ter verantwoording roepen, zich ter verantwoording laten roepen om zich met de ANDER in de dialoog te verbinden.

Concreet impliceert dit onder andere, dat hij zich om bestaande – politieke, sociale, pedagogische - structuren en systemen zal bekommeren om ze in hun waarheid, goedheid en schoonheid te zien respectievelijk deze kwaliteiten en deugden de wereld in te dragen, ze als zaadjes in de aarde te leggen…
Deze ANDERE mens zal het humane als hoogste doel zien en zo in de gegeven levenssituaties optreden: vrijmoedig, emotioneel, vol vertrouwen, met vast geloof, met genegenheid en liefde, in verbondenheid met en respect voor de ANDER!

Daarmee is humaan-filosofie of het filosoferen in relatie tot de vraag naar het humane een sleutelcompetentie waarmee de mens het leven, de aarde in deze humane context vol “liefde” zal bezien en “bewoonbaar” vorm geeft…

(Uit: Werner Janssen, Handboek van de humaan-filosofie, Erebodos.
In voorbereiding, verwacht in november 2015)


Copyright 2014 MBU │ All rights reserved Disclaimer